วีซ่าประเทศไทย E-EXTENSION

การต่อวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์
อัปเดตเมื่อ Oct 13th, 2022

วีซ่าประเทศไทย E-Extension คืออะไร?

Thailand Visa E-Extension เป็นบริการใหม่ที่นำเสนอโดย ตม. ซึ่งอนุญาตให้คุณสมัครออนไลน์ในขณะที่คุณอยู่ในประเทศไทย คุณส่งเอกสารของคุณทางออนไลน์ และรับคำตอบการอนุมัติทางออนไลน์เช่นกัน เมื่อคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับตราประทับของคุณ

Thailand E-Extension Visa ขั้นตอน

คุณสามารถสมัครผ่าน ที่นี่.

 1. ระบุรายละเอียดการสมัครและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น
 2. จองคิวและชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์
 3. รับตราประทับวีซ่า E-Extension ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ค่าธรรมเนียมวีซ่า E-Extension ของประเทศไทย

การชำระค่าธรรมเนียมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอนการสมัครของคุณหลังจากส่งรายละเอียดของคุณและเอกสารบังคับอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับวีซ่า E-Extension จะเป็น (ค่าธรรมเนียมการดำเนินการออนไลน์ที่ไม่สามารถขอคืนได้ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ดังนี้:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า: ฿1,900
ค่าธรรมเนียมบริการ
 • ค่าบริการปกติ: ฿500 (฿2,400 total)
 • ค่าบริการด่วน: ฿1,500 (฿3,400 total)
 • ค่าบริการด่วน: ฿5,000 (฿6,900 total)

ข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้

2.3 ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (Non-Immigrant and Official Visa)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant และ Official ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าต่อได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. ใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเปลี่ยนสถานที่ทำงาน อาจใช้ใบเสร็จการขอใบอนุญาตทำงานใหม่พร้อมกับใบอนุญาตทำงานเดิมที่ยังไม่หมดอายุได้)
 6. จดหมายยืนยันและขออยู่ชั่วคราวที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 7. หลักฐานพิสูจน์สถานภาพหน่วยงานราชการ (ถ้ามี)

2.4 การท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามวีซ่าครั้งก่อนก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าต่อ

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. ยกเว้นวีซ่า (POR30)
 2. ไม่ใช่-30
 3. ไม่ใช่-90
 4. APEC
 5. วีซ่า TR 60 วัน
ใช้ศูนย์วีซ่าไทย!
บริการประตูสู่ประตู
สำหรับนักท่องเที่ยว / ยกเว้นการขยายเวลา 30 วัน
บริการรับประกัน
(3,500 บาท)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง

2.6 ครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาของรัฐ (Non-Immigrant and Official Visa)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant และ Official ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าต่อได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. ใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเปลี่ยนสถานที่ทำงาน อาจใช้ใบเสร็จการขอใบอนุญาตทำงานใหม่พร้อมกับใบอนุญาตทำงานเดิมที่ยังไม่หมดอายุได้)
 6. จดหมายยืนยันและขอพักชั่วคราวที่ออกโดยสถาบันการศึกษา (ระบุตำแหน่งผู้สมัคร อัตราเงินเดือน และอายุงาน)
 7. ใบอนุญาตการสอนหรือหนังสือรับรองใบอนุญาตที่ออกโดยสภาครูแห่งประเทศไทยหรือหนังสือยกเว้นใบอนุญาตการสอนที่ออกโดยสภาครูแห่งประเทศไทยหรือรับทราบคำขอยกเว้นใบอนุญาตที่ออกโดยสภาครูแห่งประเทศไทย (ยกเว้นครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญระดับอุดมศึกษา ) หรือผู้ได้รับการบันทึกยกเว้นใบอนุญาตการสอนตามประกาศของคณะกรรมการสภาครูแห่งประเทศไทย

2.8 การศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ (Non-Immigrant and Official Visa)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าต่อได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. จดหมายยืนยันและขอพักชั่วคราวที่ออกโดยสถาบันการศึกษาซึ่งแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปีการศึกษาของผู้สมัคร ระดับหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

2.10 ฝึกสอนหรือดำเนินการฝึกอบรมหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย (Non-Immigrant and Official Visa)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant และ Official ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าต่อได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. จดหมายยืนยันและขอพักชั่วคราวที่ออกโดยหัวหน้าสถาบันวิจัย
 6. หนังสือรับรองและขอพักชั่วคราวที่ออกโดยหัวหน้าสถาบันการศึกษา (กรณีฝึกสอน)
 7. เฉพาะกรณีสถาบันวิจัยเอกชนและสถาบันการศึกษาเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องส่งหนังสือยืนยันและขอพำนักชั่วคราวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

2.12 การปฏิบัติหน้าที่ในสื่อมวลชน (Non-Immigrant and Official Visa)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant และ Official ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าต่อได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. ใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเปลี่ยนสถานที่ทำงาน อาจใช้ใบเสร็จการขอใบอนุญาตทำงานใหม่พร้อมกับใบอนุญาตทำงานเดิมที่ยังไม่หมดอายุได้)
 6. หนังสือรับรองและขออยู่ชั่วคราวที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมประชาสัมพันธ์

2.15 แรงงานมีฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น (Non-Immigrant)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าต่อได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. จดหมายยืนยันและขออยู่ชั่วคราวที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.16 การติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล (Non-Immigrant)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าต่อได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. จดหมายยืนยันและขออยู่ชั่วคราวที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.19 สมาชิกในครอบครัวของคนไทย (Non-Immigrant)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าต่อได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร การจดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 6. กรณีเด็ก บุตรบุญธรรม หรือคู่สมรสของบุตรมีอายุเกิน 20 ปี และไม่สามารถดำเนินชีวิตตามลำพังได้โดยลำพัง เนื่องจากเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ หรือต้องการความช่วยเหลือจากบิดาหรือมารดา ผู้สมัครต้องยื่นหนังสือยืนยันและขออยู่อาศัยชั่วคราว ออกโดยแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถาบันการแพทย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 7. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบทะเบียนคนต่างด้าวของคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 8. หลักฐานการแจ้งที่อยู่

2.23 เคยมีสัญชาติไทยหรือมีผู้ปกครองเป็นหรือเคยเป็นคนไทย (ประเภท Exemption Visa) (TR 60 วัน) และ (Non-Immigrant)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามวีซ่าครั้งก่อนก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าต่อ

 1. ยกเว้นวีซ่า (POR30, PORPOR30, PORPOR14), TR15, Non-30, Non-90, APEC
 2. วีซ่า TR 60 วัน
 3. วีซ่าชั่วคราว

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. TM. 7 ใบสมัคร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. เอกสารพิสูจน์ว่าผู้ยื่นคำขอเคยมีสัญชาติไทยหรือมีบิดามารดาที่เป็นหรือเคยเป็นสัญชาติไทย (ในกรณีที่หลักฐานการมีสัญชาติไทยไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่แสดงในหนังสือเดินทาง ผู้สมัครต้องส่งหนังสือยืนยันจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือเอกสารยืนยันผู้สมัครว่าเป็นบุคคลเดียวกัน เช่น หนังสือรับรองจากบุคคลที่เชื่อถือได้ )
 6. หลักฐานการแจ้งที่อยู่

2.28 กรณีความจำเป็น คำยืนยันหรือคำขอจากสถานทูต (ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม), วีซ่ายกเว้น, TR 60 วัน, วีซ่าชั่วคราวและวีซ่าราชการ

หลักเกณฑ์การพิจารณา</p> ชาวต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามวีซ่าครั้งก่อนก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าต่อ

 1. ยกเว้นวีซ่า (POR30, PORPOR30, PORPOR14), TR15, Non-30, Non-90, APEC
 2. วีซ่า TR 60 วัน
 3. Non-Immigrant และวีซ่าทางการ

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แอปพลิเคชัน TM 7
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. หนังสือรับรองและขอพำนักชั่วคราวจากสถานทูตและสถานกงสุลในประเทศไทย

2.28 กรณีอบรม คำยืนยันหรือคำขอของสถานเอกอัครราชทูต (Non-Immigrant)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-Immigrant ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าต่อได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แอปพลิเคชัน TM 7
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. หนังสือรับรองและขอพำนักชั่วคราวจากสถานทูตและสถานกงสุลในประเทศไทย
 6. ใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง

2.31 ผู้รับผิดชอบพาหนะหรือคนประจำพาหนะ (Exemption Visa - Transit)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่ายกเว้นครั้งก่อน (Transit) ก่อนยื่นขอวีซ่าต่อ

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แอปพลิเคชัน TM 7
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าประวัติและหน้าปก)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. พื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. วีซ่าและตราประทับบนหนังสือเดินทาง
 5. หนังสือรับรองและขออยู่ชั่วคราวจากหน่วยงานหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ใช้ศูนย์วีซ่าไทยสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว / ยกเว้นการเข้าประเทศ 30 วัน

บทวิจารณ์ต่อไปนี้อัปเดตทุกวันและมาจากบัญชี Thai Visa Center Facebook และ Google

จะติดต่อศูนย์วีซ่าไทยได้อย่างไร?

คุณสามารถส่งข้อความถึง Thai Visa Center ผ่าน 24/7 @LINE Support Account ของพวกเขา

แม้ว่า @LINE จะเป็นช่องทางการติดต่อที่ดีที่สุด แต่คุณยังสามารถติดต่อพวกเขาได้ง่ายๆ ทาง EMAIL เช่นกัน

TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA